Naučné stezky Středočeského kraje

Seznam stezek

Kolik u nás vlastně máme naučných stezek? Jaká je jejich náplň, jak jsou dlouhé, pro koho jsou, kde začínají? Na tyto otázky se snažíme odpovědět na těchto stránkách. Informace získáváme z nejrůznějších zdrojů. Podle možností alespoň některé stezky kontrolujeme. I tak mohou být na těchto stránkách chyby. Napište nám o nich, budeme se snažit je odstranit

Ilustrační ikona Určitě jste už po nějaké naučné stezce šli, vždyť jich v České republice existuje na pět set. Poznáme je snadno – obvykle jsou značeny bílým čtvercem se šikmým, zpravidla zeleným pruhem. Naučná stezka je vlastně vybraná trasa, která je doplněna panely s informacemi o tom, co můžeme v jejím okolí vidět. Jít po naučné stezce znamená dozvídat se o přírodě a historii bez učení. Zavede nás i na místa, která bychom jinak mohli minout.

Berounka Popis stezky Berounka je asi nejstarší českou řekou. V třetihorách tekla ze středních Čech k severozápadu, po vzniku podkrušnohorských pánví tekla od Plzně ke…
Borky Popis stezky Zdejší krajina je zemědělsky využívána a tedy i ovlivňována od příchodu prvních zemědělců, velmi výrazně pak od usazení Slovanů. Ti odlesnili kra…
Brdatka Popis stezky Přírodní rezervace Brdatka je na jihovýchodním prudkém svahu nad Berounkou mezi Křivoklátem a Zbečnem. Předmětem ochrany jsou suťové svahové lesy…
Brdatka – Talichovo údolí Popis stezky Školní naučná stezka Brdatka – Talichovo údolí (nezaměňovat s naučnou stezkou Brdatka, která je u Křivoklátu) má sloužit především k doplnění výu…
Buštěhrad Popis stezky V polovině 15. století vybudoval nad osadou Buštěvsí na místě starší tvrze pozdně gotický hrad Jindřich Kolovratský z Libštejna. Bylo po husitský…
Cesta kocoura Mikeše Popis stezky Poněkud netradiční naučná stezka vede z Hrusic do Říčan. Je to vlastně Ladova pohádka o kocourkovi Mikešovi, vyprávěná na jednotlivých panelech v…
Černolice Popis stezky Černolice jsou rekreační obec jižně od Prahy, vysoko nad Všenorským potokem. Mnoho historických zpráv o ní není, první zmínka je z r. 1239, v r. …
Dendrologická stezka Solwayovy lomy Popis stezky Opuštěný lom rozhodně není mrtvý kus krajiny. Jsou v něm vhodné životní podmínky pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Jinde by je vytlačila konku…
Dobřichovice Popis stezky I když se Dobřichovice, převážně rekreační obec a letovisko u Berounky nad Prahou staly oficiálně městečkem až v roce 1987, jde o obec značně sta…
Drbákov – Albertovy skály Popis stezky Na části území jsou přirozené porosty listnatých dřevin. Převládá dub zimní, habr obecný, javory a jeřáb obecný. Borovice lesní je původní ve ska…
Drtinova stezka Popis stezky PhDr. František Drtina (1861 - 1925) byl profesorem filosofie a pedagogiky Karlovy university. Zabýval se hlavně dějinami těchto věd. Narodil se …
Drvotova stezka - Povodí středního Kačáku Popis stezky Stezka začíná na hrázi Turyňského rybníka – největší vodní plochy na Kladensku. Místo se snad nazývá podle slovanského boha války Tura. Za Přemys…
Dymokury - Pustý rybník Popis stezky Na vápnitých jílovcích svrchní křídy a místně vyvinutých spraších tu jsou lehké, výživné půdy. Pokud jsou taková místa ještě nezalesněná, natočen…
Geologická stezka Popis stezky Silur začíná sedimentací černých graptolitových břidlic, postupně však přibývá vápenců. Právě vápence jsou základní horninou Českého krasu. Na ko…
Historie a příroda Konopišťského zámeckého parku Popis stezky Centrální část parku jsou terasy na východní a jižní straně zámku a Růžová zahrada, ve které je více než 5 200 keřů růží. Majitel zámku arcivévoda…
Hostivické rybníky Popis stezky Předpokládá se, že současná se založením rybníků je ji nejstarší stavební památka v Hostivici – Litovická tvrz. Nechal si ji vystavět kolem roku …
Chotuc Popis stezky Kopec z křídových hornin západně od Křince s teplomilnou flórou je chráněným územím. Stezka je údajně nejen naučná, ale i turistická, cyklistická…
Jesenicko Popis stezky Jesenice vznikla jako trhová ves na křižovatce cest z Prahy do Chebu a z Plzně do Žatce. V roce 1409 jí byla udělena městská práva. V době husits…
Jílovské vyhlídky Popis stezky V krajině se střídají pole s remízky, lesy a osady. Je to vlastně klín mezi dvěma hlavními tahy z Prahy na České Budějovice, místo pro rekreaci o…
Jílovské zlaté doly – jižní trasa Popis stezky Údolí Ve studeném kříží soubor zlatonosných žil – známé Kocourské pásmo. Je zde mnoho starých štol, jedna z nich, štola Josef, je v délce 200 m z…
Jílovské zlaté doly - okružní trasa Popis stezky V dolech v okolí Jílového se vytěžilo přes 11 tun zlata. Trvalo to ovšem celá staletí. Odhaduje se, že tu zbývá ještě 7,5 tun. Zdánlivě hodně, al…
Kačinský zámecký park Popis stezky Nejvyšší purkrabí Českého království Jan Rudolf Chotek si nechal zámek Kačina vystavět jako letní sídlo. Stavba trvala deset let – od roku 1802 –…
Kadlín - Hradišť Popis stezky 7 kadlínských zastavení, ke kterým patří i naučná stezka. Seznamuje s nejobyčejnějšími rostlinami, které zde rostou. U stezky je nově vysazená al…
Kamenné řady u Kounova Popis stezky V lese jsou známé „Kounovské řady“. Ve srovnání s řadami kamenů z pravěku, jaké jsou např. ve Francii, jsou miniaturní. Co je však zdánlivě spoju…
Karlštejn Popis stezky Téměř symbolicky začíná naučná stezka u významného odkryvu hraničních vrstev mezi silurem a devonem – Budňanskou skálou. Je to pomocný mezinárodn…
K hradu Zvěřinec Popis stezky První písemná zpráva o Zvěřinci je z r. 1362, kdy byl majitelem hradu Martin ze Zvěřince. Pravděpodobně on si nechal hrad postavit (nechal vybudo…
Klokočná Popis stezky Les byl dříve na většině našeho území podřízen základnímu požadavku – co největší a nejlevnější produkci dřeva. Výsledkem jsou na mnoha místech m…
Kokořínsko Popis stezky Měkký pískovec tu tvoří plošiny, rozdělené řadou údolí a kaňonů, které probíhají ve směrech sever – jih a východ – západ. Tyto směry jsou totožné…
Kostelec nad Černými Lesy - arboretum Popis stezky Zakladatelem je profesor dendrologie a botaniky Antonín Svoboda, který na bývalé pastvině v r. 1954 započal s výsadbou vybraných dřevin. Tehdejší…
Koukolova hora - Kotýz Popis stezky Z vrcholu Koukolovy hory byl dříve rozhled do širokého okolí. Dnes je omezen na severní stranu – směrem k sousední Chráněné krajinné oblasti Křiv…
Kozí hory - Libčice Popis stezky Stezka je zaměřena na pozůstatky těžby zlata v této oblasti. stezka je okružní, ale s dlouhou přístupovou částí. Horniny v okolí Kozích Hor (…
Kraj blanických rytířů Popis stezky Obec Kondrac je v písemných záznamech zmiňována až v roce 1318 (románský kostel je však již z 12. století). V okolí se těžilo zlato a stříbrné ru…
Krajinou barona Ringhoffera Popis stezky Děd i otec barona Františka Ringhoffera měli v Praze kotlářskou dílnu. Počátkem čtyřicátých let minulého stoletízaložil v Praze na Mariánském nám…
Lánská obora Popis stezky Celé území je dnes součástí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a je zařazeno do seznamu biosférických rezervací. Přímo uprostřed Čech se zach…
Lesní stezka Ferdinanda d´Este Popis stezky František Ferdinand d´Este byl od svého dětství vášnivým lovcem. Za svůj život ulovil 274 899 zvířat, na Konopišti je sbírka 12 000 trofejí. Kono…
Lesopark Kostelec nad Černými lesy Popis stezky Významný krajinný prvek, lesopark v areálu bývalé plicní léčebny je dnes naučným a relaxačním místem občanů a návštěvníků Kostelce nad Černými le…
Levý Hradec Popis stezky Nejstarší slovanské osídlení bylo zjištěno nedaleko odtud, v katastru dnešních Roztok. Početná osada byla obývána v 6 – 7 století n. l. Proti ní,…
Libice Popis stezky Pravděpodobně na rozhraní 8. a 9. století n. l. zde vystavěli Slované hradiště, které se stalo v polovině 10. století centrem knížectví Slavníkov…
Líšnice Popis stezky První zmínka o Líšnici je z r. 1337, kdy dal český král Jan Lucemburský do zástavy Petrovi z Rožmberka některá rýžoviště zlata. I když v obci a o…
Loučeňsko Popis stezky Téměř symbolicky začíná tato naučná stezka v březové aleji u fotbalového hřiště. Loučeň má jedno zapomenuté sportovní prvenství. Hrál se tu po pr…
Louštín Popis stezky Zdejší lesy patří státu. Obhospodařuje je státní podnik Lesy České republiky Hradec Králové, lesní závod Lužná. Prioritou je pěstovat a obnovovat…
Lysá nad Labem – Čelákovice Popis stezky Lužní les pokrýval nivu Labe od Hradce Králové až po Litoměřice. Převládají v něm duby, lípy a jasany. Bohaté je i křovinné a bylinné patro. Zása…
Malý Blaník a Podlesí Popis stezky Stezka prochází méně známou částí naší nejmenší CHKO – Podblanicko. Malý Blaník býval poutním místem, potní kaple byla zrušena nařízením císaře J…
Máslovická stezka Popis stezky Stezka stoupá po silnici proti proudu potoka a pak odbočuje vlevo vzhůru do stráně k Máslovicím. Přírodní rezervace Máslovická stráň byla pastvin…
Medník Popis stezky Drobné potůčky s malým průtokem a kamenitým korytem jsou obývány mlokem skvrnitým. Mloci žijí skrytě, aktivní především v noci. Jsou to samotáři,…
Mokřady dolní Liběchovky Popis stezky Mokřady dolní Liběchovky jsou přírodní rezervací. V nivě říčky Liběchovky se střídají mokřadní olšiny, ostřicové mokřady, rákosiny, mokřadní louk…
Mrákavy Popis stezky V původní skladbě lesa byl zastoupen téměř z poloviny dub, z třetiny dub a z desetiny borovice. Podle okolního osídlení se les měnil, byl přeměňo…
Na Jesenickou kalvárii Popis stezky Nezaměňujte s Jesenicí u Prahy nebo Jesenicí u Rakovníka. Tato Jesenice je na Sedlčansku, v nejvýchodnější části okresu Příbram. V rámci projektu…
Nová stará cesta Popis stezky Naučná stezka začíná skrytě, za nesperským rybníkem. Seznamuje s nejobyčejnějšími částmi krajiny – poli, loukami, pastvinami, potoky, rybníky. Vš…
Novoknínsko Popis stezky Ve zdejší zlatonosné oblasti se zlato těžilo již ve středověku – a rýžovalo asi již dříve. U mnoha drobných důlních děl ani není známo, kdy vznik…
Novostrašecko Popis stezky Severně od křivoklátských lesů je město Nové Strašecí. Osada tu byla již na začátku 10. století, první písemná zpráva je z r. 1334. Když muselo b…
Nymburk - ostrov Popis stezky Dominantu Nymburka tvoří gotický kostel sv. Jiljí. Je postaven z režných cihel, které vytvářejí ornamentální prvky. V naší gotice je to styl zcel…
Okolo Kladna Popis stezky V r. 1870 se konečně Kladno získalo statut města, následně byly ulice vydlážděny, zavedena kanalizace a městské osvětlení, vybudován městský vodo…
Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu Popis stezky Kraj kolem Jankova byl od pravěku až do středověké kolonizace jen málo osídlen. V roce 1645 zde byla jedna z nejkrvavějších bitev třicetileté vál…
Oppidum Hrazany Popis stezky Keltové si na ostrohu nad Vltavou okolo poloviny druhého století před naším letopočtem začali stavět oppidum. Později ještě došlo k rozšíření, ta…
Paraplíčko Popis stezky Vyhlídka Paraplíčko je nad soutokem Rakovnického potoka a Berounky. Řeka zde meandruje, jako by se rozhodovala, kterým směrem nakonec poteče. Nár…
Penčický okruh Popis stezky Naše domácí jedle bělokorá snáší dobře zastínění. Dorůstá výšky až 60 m, tloušťka kmene může být 2 m a stáří až 500 let. Jedlí dnes ubývá – způso…
Petrovicko Popis stezky Mezi nejstarší vesnice v kraji patří Týnčany. Vznikly již ve 12 století. U kaple sv. Jana Nepomuckého bývala studánka. Vodu nyní odebírá místní v…
Pohádkové Hrusice Popis stezky Místa známá z Ladových knih a obrázků přibližují panely naučné stezky. Šmejkalka byla sídlem strašidla Mulisáka a jeho syna Bubáčka. Rozhled je …
Po stopách bitvy u Jankova Popis stezky Bitva u Jankova byla jednou z nejkrvavějších bitev třicetileté války. Střetla se tu císařská vojska s vojsky švédskými. Císařští měli výhodnější …
Po stopách blanických rytířů Popis stezky Na každé z tabulí je pověst, která se vztahuje k blanickým rytířům. Související stránky
Průhonický park Popis stezky Průhonický park je se svými 1 200 druhy cizokrajných rostlin a dřevin naprosto unikátním zařízením. Nejznámější jsou rododendrony, udává se, že j…
Příhrazské skály Popis stezky Značky na původní naučné stezce jsou pečlivě odstraněny. Zmizely i úvodní panely s mapou trasy. Cestu je však možné projít i po značených turisti…
Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova Popis stezky I když nejstarší archeologické nálezy ze zdejšího okolí dokládají osídlení již v neolitu (tedy z doby, kdy se zde usazovali první zemědělci), nej…
Rakovník - Křivoklát Popis stezky Stezka stále sleduje Rakovnický potok. Jak na něm, tak i na jeho přítoku Červeném potoce byla řada rybníků. Nový rybník je dnes upraven jako koup…
Roudný Popis stezky Zlatonosná ruda obsahuje vždy jen nepatrné množství kovu. Ten je potřeba nějakým způsobem z rudy získat. Dá se to udělat pomocí rtuti (amalgamací…
Říčansko Popis stezky Říčany doporučoval pro zdravé mikroklima i MUDr. Josef Thomayer. Jako letovisko však měly jednu velkou chybu – nebylo tu koupání. Proto byl vybud…
Skalka Popis stezky Stezka obchází městský rybník a obrací se do lesů. Původních porostů je tu málo, naprosto převládají smrkové monokultury. S přeměnou lesů se zača…
Skanzen Lhota Popis stezky Snaha snížit podíl namáhavé práce a urychlit výrobu dřevěného uhlí vedla v polovině minulého století k výrobě karbonizačních pecí. Primitivní ruč…
Skryjské kambrium Popis stezky Ve středním kambriu byl v okolí dnešních Skryjí a Týřovic mělký mořský záliv. Žili zde měkkýši, ramenonožci, ostnokožci, nejznámější jsou však tr…
Skupice - Labe Popis stezky Naučná stezka začíná pod zámkem a vede kolem slepého ramene Labe – Skupice. Rameno je hluboké 2 – 3 m. Je to způsobeno stavidlem, které zvyšuje h…
Slánská hora Popis stezky Hora je porostlá smíšeným lesem. Na jaře zde kvetou jaterníky, fialky a orseje. Na obnažených skalách je nápadná žlutá tařice skalní a některé dr…
Stará Kouřim Popis stezky Stará Kouřim je kopec, který ze tří stran obtéká Kouřimka (nebo Výrovka, též Vavřinecký potok – račte si vybrat). V sedle pahorku je dokonce pram…
Stezka rytíře Jana Krištofa Šice Popis stezky Divišov založil Diviš z Divišova. Původně gotický kostel je barokně přestavěn, je v něm pohřbena dcera krále Jiřího z Poděbrad Eliška. V roce 154…
Stradonice Popis stezky Dnes jsou na hradišti pastviny a pole. Meze naznačují průběh opevnění, některé terénní tvary snad skrývají podstavce staveb. Dokonce podle zbarve…
Stříbrná stezka - hornická naučná stezka v Kutné Hoře - jižní okruh Popis stezky Město bylo oblíbeným sídlem Václava IV. Ten odtud plnil i své státnické povinnosti (zde byl vydán např. známý Kutnohorský dekret). Za husitských …
Stříbrná stezka - hornická naučná stezka v Kutné Hoře - severní okruh Popis stezky Znalosti a zkušenosti našich předků byly obdivuhodné. Dokázali najít a vydobýt téměř vše, co v jejich době vydobýt šlo. Někdy měli prostě štěstí.…
Svatojánské proudy Popis stezky Vltava nad Štěchovicemi proráží jílovským pásmem, komplexem starohorních vyvřelin, které zbřidličnatěly následkem tlaků při pozdějších horotvorný…
Svatojanský okruh Popis stezky Pěnovec u sv. Jana vznikl v jezírku. Jeho zdroj je jasně v okolních vápencích – voda je postupně rozpouští a tak se může jinde ukládat. Voda, kter…
Školní naučná stezka Křivoklát Popis stezky Některé školy to mají snadné – v Křivoklátě přejdou s dětmi silnici a mohou začít s praktickou výukou. Jiné školy se sem mohou podívat třeba v rá…
Tisí skála Popis stezky Skalní útvary na Tisé skále jsou podobné útvarům, které známe z našich hor – především z Krkonoš a Jizerských hor. I tam jde o důsledek mrazového…
Údolí Plakánek Popis stezky V kraji jsou četné památky lidové architektury, především roubené stavby –„roubenky“. Najdeme je ve vesnici Nepřívěs, i ve Vesci, okrouhlici pa…
Údolí ticha Popis stezky Naučná stezka má dvě zcela odlišné části – luční (a současně chatovou) a lesní. Louky zde jsou nepůvodní, vytvořil je člověk, který potřeboval zd…
U Eremita Popis stezky Přírodní rezervace U Eremita byla vyhlášena v roce 1984. Chráněn je porost s velkým množstvím různých druhů rostlin a živočichů. Hojný je tu před…
Velký Blaník Popis stezky Blaník je hora, ke které se vztahuje řada pověstí. Nejznámější je pověst o vojsku sv. Václava, které zde čeká, aby pomohlo v dobách nejhorších. Vo…
Velký Blaník - děti Popis stezky Moderně pojatá stezka, panely jsou vlastně hračky a po propojení provazem ukazují správnou odpověď. Po týdnu však již některé provazy chyběly. Pr…
Vinařická Hora Popis stezky Vinařická hora je stejně jako dnešní Vesuv nebo Etna složena z vrstev lávy a sopečného popela. Zasypaná lidská sídla zde však hledat nebudeme – n…
Vlašimským zámeckým parkem Popis stezky Vlašimský hrad založil po roce 1318 Hynek z Vlašimi. Po několika přestavbách z hradu vznikl renesanční zámek, definitivní podoba je z 2. poloviny…
Voděradské bučiny Popis stezky Zdejší lesy postihla v letech 1735 – 1737 větrná kalamita. Od poloviny 18. století tu probíhala těžba dřeva. Do poloviny 19. století bylo vytěžen…
Vyhlídková stezka Křivoklát Popis stezky Dominantou hradu jsou dvě věže – válcovitá Velká věž a hranolovitá Prochoditá věž. Mezi nimi je trojkřídlý palác s kaplí. Kaple má síťovou klenbu…
Vymyšlenská pěšina Popis stezky Zdejší lesy patřily řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Tento řád vznikl z laického špitálního bratrstva, které založila r. 1233 Anežka Přemyslov…
Zásmuky - Kouřim Popis stezky Vavřinecký potok protéká údolím Vlčí důl. Původně tu byly kyselé doubravy, jen v místech, kde to minerálně bohatší půda dovolovala i habrové doub…
Závist Popis stezky Soustava opevnění - Závist a severně položené Šance patří mezi největší oppida u nás. Území bylo osídleno prokazatelně od mladší doby kamenné (ke…
Zbořený Kostelec Popis stezky Na ostrohu nad ústím potoka do Sázavy byl vystavěn hrad. Nevíme, kdy a kým byl hrad založen - možná byl zakladatelem Václav II. Hrad byl královsk…
Zlaté Psí Hory Popis stezky Průzkum ložiska neznamená hned jeho těžbu, naopak, ta je možná jen v malém procentu případů. U Mokrska ale nejde o žádný vyhledávací průzkum – lo…
Zlatý Kůň Popis stezky Koněpruské vápence jsou velmi čisté. Používají se na výrobu vápna, při rafinování cukru a v chemických provozech. Těžily se v řadě lomů a lůmků, …
Zvolská Homole Popis stezky Naučná stezka je promyšleně vedena, a tak není nutné stoupat na vrchol od Vltavy. Začíná ve Zvoli u pseudogotického kostela, nejkratší trasou př…
Žehušická obora Popis stezky Žehušickou oboru založil na místě vysušeného rybníka hrabě Matyáš Thun Hohenstein v roce 1826. Od té doby je zde umístěno stádo bílých jelenů. …
 
Poslední úprava: 19.10.2011 01:09